Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

iee_new_banner

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κα.

Στις 12 Μαϊου 2011 λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2011. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στα 67 εκ. €, ενώ οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση που θα καλύπτει μέχρι το 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Στις προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα στοιχεία για την Πρόσκληση 2011 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ – Πρόσκληση 2011" στις 11 Μαρτίου 2011.

Για λήψη του ενημερωτικού φυλλαδίου παρακαλούμε μεταβείτε στο Παράρτημα Ημερίδων & Ανακοινώσεων του ΥΠΕΚΑ.

Κύλιση στην αρχή